+32 (0)51 495 550 receptie@vestatech.be

Privacy policy

PRIVACY: UW GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ ONS
Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Om de verzamelde gegevens veilig te bewaren neemt VestaTech BV de
nodige maatregelingen om uw gegevens te beschermen. Via deze verklaring geven we u heldere en
transparante informatie over de verzamelde gegevens, hoe deze zullen worden gebruikt en met wie de
informatie eventueel gedeeld wordt. Deze privacyverklaring dient samen met onze gebruiksvoorwaarden en
cookiebeleid gezien worden. VestaTech BV zal regelmatig haar Privacyverklaring aanpassen en de meest
recente versie online beschikbaar stellen via https://www.vestatech.be/voorwaarden . Deze Privacyverklaring
werd nagekeken en laatst aangepast op 28/11/2020.

CONTACTGEGEVENS EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw
gegevens door VestaTech BV, gevestigd te Roeselaarsestraat 25, 8870 Izegem – België, geregistreerd
in de KBO onder nummer BE 0752.956.164
Uw gegevens kunnen binnen VestaTech BV door verschillende afdelingen behandeld worden, dit
naargelang de vooropgestelde doelstelling (bv. boekhoud-, marketing- of salesafdeling). Voor
sommige aspecten van de dienstverlening werken we met derde partijen of schakelen we
onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij
VestaTech BV zelf. Wij zien erop toe dat deze partijen uw gegevens veilig en respectvol beheren.
Om de dienstverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunnen uw gegevens uitzonderlijk ook
gedeeld worden met externe verwerkers. Indien wij dit doen, zien we er op toe dat uw gegevens
vertrouwelijk en op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden. Het is niet uitgesloten dat uw
persoonsgegevens worden gedeeld met internationale instellingen. Door gebruik te maken van
onze diensten geeft u dan ook expliciete toestemming om uw gegevens met deze instellingen te
delen. Uiteraard zorgen we ook hier dat gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
door ons vooropgestelde doelstellingen en dat gegevens niet op een onrechtmatige wijze gedeeld
of verwerkt worden. Ter bescherming van uw gegevens werd er binnen de organisatie een
verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door de
heer Reinoud van der Hijden, Roeselaarsestraat 25 8870 Izegem. U kan contact met hem opnemen
via het volgende e-mailadres: reinoud.van.der.hijden@vestatech.be .

DOELSTELLING VAN DE VERWERKING EN RECHTSGRONDEN
Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u als klant, leverancier of in een andere
hoedanigheid contact heeft met de verschillende diensten van VestaTech BV. Uw gegevens kunnen
hierbij voor een aantal verschillende doeleinden verwerkt worden, waaronder:
Aankoop/verkoop: van goederen en/of diensten. Klantenbeheer: informeren van klanten, beheer
van klanteninformatie met een CRM-systeem.
Direct marketing: om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, evenementeninformatie,
promoties, aanbiedingen en andere advertenties.
Leveranciersbeheer: informatie vragen bij leveranciers, beheer van leveranciersinformatie
Outsourcing: informeren van klant en kandidaat.
(Financiële) administratie: het afhandelen van uw betalingen, om wettelijke verplichtingen na te
komen. Voor deze verwerkingen stellen wij de volgende rechtsgronden voorop:
Toestemming: de toestemming zal vooral gebruikt worden in het kader van Direct Marketing. Om
u via mail op de hoogte te kunnen houden over aanbiedingen en promoties hebben wij uw
toestemming nodig. Indien u deze nog niet ontvangt, kan u zich inschrijven door iemand van ons te
contacteren per mail of door u in te schrijven op onze website.
In die gevallen waar uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke
toestemming, kan u deze toestemming op ieder moment intrekken. In dat geval zullen wij de
verwerking dan ook stopzetten. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat, indien wij uw
persoonsgegevens niet mogen verwerken, bepaalde diensten niet verder kunnen verstrekken.
Voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst: om de aangegane overeenkomsten tot een
goed einde te brengen en een correcte dienstverlening te voorzien, is het noodzakelijk dat wij
bepaalde persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan uw contactgegevens en financiële
gegevens. Wettelijke verplichting: in het kader van de toepasselijke wetgeving zijn wij onder
bepaalde omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en voor een bepaalde
periode te bewaren. Denk hierbij aan wettelijke verplichtingen in verband met facturatie.
Gerechtvaardigd belang: in dat geval waarbij uw gegevens op een andere wijze worden verkregen
dan aan de hand van de toestemming, verwerken wij de gegevens aan de hand van het
gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Ons gerechtvaardigd belang heeft
telkens betrekking op de optimalisatie van onze dienstverlening. Hierbij verwerken we niet meer
gegevens dan puur noodzakelijk en respecteren we uw rechten op bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van bovenvermelde doeleinden. Hierbij gaan wij
telkens enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde
doelstelling. VestaTech BV verbindt zich er toe deze gegevens niet verder te gebruiken op een
manier die strijdig is met deze doelstellingen of met deze privacyverklaring. Voor de bovenstaande
doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:
Gewone categorieën van persoonsgegevens: in het kader van de vooropgestelde doelstellingen
gaan wij gewone categorieën van persoonsgegevens verwerken. Deze omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, uw contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.
Gedragsgegevens: om bepaalde doelstellingen te bereiken gaan wij, in beperkte mate
gedragsgegevens van onze klanten verwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aankoopgedrag
van klanten. Op deze manier vermijden we dat er e-mails gestuurd worden naar een doelgroep die
totaal geen interesse heeft in bepaalde producten of diensten.
Financiële gegevens: voor een correcte facturatie is het noodzakelijk dat wij bepaalde financiële
gegevens van onze klanten verwerken. Doorgaans gaat het om bedrijfsgegevens zoals SWIFT-code,
BIC-code, banknaam en rekeningnummer. Maar zowel voor bedrijfsgegevens als financiële
gegevens met betrekking tot natuurlijke personen, verlenen we deze gegevens een bijzondere
bescherming.
De persoonsgegevens die voor u worden verwerkt, worden rechtstreeks bij u als betrokkene
verkregen. Voor het uitvoeren van bepaalde diensten kan het zijn dat er meer gegevens zullen
worden opgevraagd. Wij verbinden ons er toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn
voor de ons vooropgestelde diensten. In geen geval worden bijzondere categorieën van
persoonsgegevens verwerkt. Geeft u als betrokkene dergelijke persoonsgegevens zelf aan ons (als
verwerkingsverantwoordelijke), gaan we uit van een expliciete toestemming deze te mogen
verwerken.

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
Om uw persoonsgegevens en privacy maximaal te beschermen, neemt VestaTech BV alle mogelijke
organisatorische en technische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang,
diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Een team van Network Security Engineers
staat in voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur en onze medewerkers zijn opgeleid om correct
om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Mocht er zich toch een gegevenslek voordoen, met
ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u hiervan persoonlijk verwittigd door de in
de wet voorziene omstandigheden.

GEGEVENS INKIJKEN, CORRIGEREN OF LATEN VERWIJDEREN
Zoals wettelijk voorgeschreven heeft u recht op toegang tot uw gegevens. U kan ons vragen of we
persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke gegevenscategorieën we
verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong
is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens
automatisch zouden verwerken.
Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen via e-mail naar receptie@vestatech.be . Uw
aanvraag zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst en mits alle vereiste informatie te hebben ontvangen,
worden beantwoord. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde
openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw
identiteit vragen.
U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten
verwijderen of veranderen. Ook hiervoor kan u steeds contact opnemen via mail. We zullen deze
informatie vervolgens binnen de wettelijke vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er
rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen
aanbieden. Daar bepaalde gegevens wettelijk verplicht zijn voor een specifieke periode bij te
houden, kunnen niet alle gevraagde gegevens altijd verwijderd worden. Om gegevens up-to-date te
houden, verzoeken we u om ons iedere wijziging te melden.

RECHT OP AFBEELDING
Het is gebruikelijk dat wij op evenementen beeld- of video-opnames maken van de aanwezigen.
Telkens wij dit doen nemen wij ook alle maatregelen om te verzekeren dat wij hierbij telkens uw
recht op uw afbeelding zullen respecteren. Wij wensen u hier dan ook grondig over te informeren
zodat u op de hoogte bent van deze mogelijkheid, en zodat u weet wat u in dit verband kan
ondernemen.
Wij brengen u er dan ook graag van op de hoogte dat indien u deelneemt aan een event, dat door
een onderneming van VestaTech wordt georganiseerd, dat de mogelijkheid bestaat dat er een
afbeelding of video-opname van u gemaakt wordt. Deze beelden kunnen nadien gebruikt worden
als sfeerbeelden op onze website of via social media. Door deel te nemen aan deze events geeft u
ons dan ook de uitdrukkelijke toestemming om deze afbeeldingen te maken en deze ook
daadwerkelijk te gebruiken of te publiceren. Wij gaan hierbij telkens het nodige respect tonen voor
uw persoonlijke leefsfeer.
Indien u niet op een foto wenst te staan staat het u telkens vrij om de fotograaf daarvan op de
hoogte te brengen en deze zal daar dan ook telkens rekening mee houden. Indien wij een foto
publiceren waar u op staat, en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u altijd contact opnemen met
onze Marketingafdeling via het volgende e-mailadres reinoud.van.der.hijden@vestatech.be . In dit
geval zullen wij dan ook de nodige stappen ondernemen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Om aan dit recht te kunnen voldoen moeten wij natuurlijk wel in staat zijn om u te identificeren,
dus gelieve de nodige informatie te voorzien opdat wij u bezwaar zo snel mogelijk kunnen
behandelen. Deze mogelijkheid doet natuurlijk geen afbreuk aan uw rechten zoals deze worden
voorzien in de voorgaande privacyverklaring.

MARKETING AUTOMATION
VestaTech BV maakt gebruik van marketing automation. In dit kader worden gegevens bijgehouden
van welke pagina’s er op onze website worden bezocht, en naar welke artikels er wordt gekeken. In
dit verband zal enkel het IP adres van de bezoeker geregistreerd worden. Deze verwerking zal
plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. De gegevens die op
deze manier zullen niet verder gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens. Marketing cookies
worden pas geïnstalleerd van zodra de bezoeker hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming
heeft gegeven. Verdere gegevens gaan pas gekoppeld worden van zodra de bezoeker zijn/haar
gegevens ook invult op één van de invulformulieren op onze website. Op basis van deze dubbele
toestemming proberen wij de rechten en vrijheden van onze bezoekers zo goed mogelijk te
beschermen. Deze cookies worden voor een periode van 1 jaar geïnstalleerd, nadat de bezoeker
zijn/haar toestemming heeft gegeven. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan
noodzakelijk voor de door ons vooropgestelde doelstelling.

BEWAARTERMIJN
Gegevens van klanten, leveranciers en andere betrokken worden niet langer bewaard dan nodig.
We toetsen hierbij de noodzakelijkheid af en houden rekening met de wettelijke verplichtingen
waaraan VestaTech BV wordt onderworpen. Wanneer persoonsgegevens worden gearchiveerd
respecteren we de wettelijke en administratieve voorschriften die hierop van toepassing zijn en
bewaken we het gebruik van deze persoonsgegevens in onze verwerkingsprocessen.

VRAGEN
Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u uw gegevens wijzigen? Aarzel dan niet om ons te
contacteren. Ons team staat klaar om u een passend antwoord te bieden. Heeft u een klacht? Dan
kan u dit tevens via onderstaande contactgegevens melden. Bent u niet tevreden over het verkregen
antwoord? Dan kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens hiervan
vindt u op hun website.

COOKIEVERKLARING
Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek
aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt
en gedeeld door VestaTech BV, gevestigd te Roeselaarsestraat 25, 8870 Izegem – België,
geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0752.956.164.
Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde
informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze
website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan
deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd
onze privacy policy raadplegen.

COOKIES
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën
waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies
en soortgelijke technologieën bestaan uit
https://www.vestatech.be/cookie-policy/

U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op
elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter
uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden.
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647U
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelenwebsitesvoorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer11-change-security-privacy-settings
Edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browserhistory
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar
behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies
geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser.
Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en
selecteer” Do Not Track”.
Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track”
aan.
Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer
“Altijd Do not Track Header verzenden”.
Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not
Track verzoek” aan.
Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te
volgen” aan.
Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te
volgen”.

Starters

Zelfstandigen

KMO’s

Enterprise

Openbare besturen

Scholen

Audit

Infrastructuur

Netwerk

Telefonie

Azure / AWS

Instant Response Monitoring

Opleidingen & Trainingen

Toegangscontrole

Back-up and Recovery

Managed Services

Outsourcing

Web Development

Consultancy

Microsoft 365

Security

Webhosting

ERP

Monitoring

Support